REKLAMACE, VÝMĚNA ZBOŽÍ, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUKA

Záruční doba a záruční list

Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku, je stanovena na 24 měsíců a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby,..všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem. U repasovaného zboží,kdy není možné návod dohledat, je povinen prodávající u složitějších zařízení vše náležitě vysvětlit popř. názorně předvést.  

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

Zánik záruky

Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na:

 1. poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné),
 2. mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele,
 3. neodborná instalace, neodborné uvedení do provozu, neodborné zacházením, obsluha či skladování,
 4. vady způsobené živelnou katastrofou,
 5. vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou
 6. úmyslné poškození , nebo pooužití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití,
 7. používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci,
 8. poškozením vnějšími vlivy nebo živly,
 9. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením,
 10. porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou),
 11. zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám.

 

Reklamace, výměna zboží, vrácení zboží

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.
 
Zákazník zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím ( v originálním obalu ). Ve vhodném a dostatečně chránícím transportním obalu na adresu provozovny ( Zdravotnické potřeby Florence, Křejpského 1752/2, Přízemí Billa, Praha 4, Chodov, 149 00 ) na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady a kopii dokladu (faktury). Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradíme my (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).


 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@zpflorence.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést, variabilní symbol/číslo a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.