OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 

Dodavatel:

Ing.Richard Tománek
Zdravotnické potřeby Florence
Sídlo: Sušická 603/13, 160 00 Praha 6
Adresa provozovny: Křejpského 1752/2, 149 00 Praha 4 - Chodov

č.ú. 1440922003/5500

IČ: 71492259
DIČ: CZ7705210480

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku, Živnostenský list vydán živnostenským odborem Úřadu městské části Praha 6, Č.j.: ŽO/U11801/2005/Elg, Ev.č.: 321001-28380

 

2. ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky vychází z obchodního a občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Obchodní podmínky pro firemní zákazníky ( s přiděleným IČ) se řídí Obchodním zákoníkem.

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou popř. jiným přepravcem, je kupní smlouva uzavřena okamžikem elektronickým potvrzením objednávky zákazníkem, na jehož základě obdrží potvrzení o přijetí dodavatelem. V tomto případě má zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení.


Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud by byl dodavatel nucen tuto dobu prodloužit, bude vás o tom informovat. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


Způsob dopravy
Zboží zasíláme Českou poštou a pokud Vás nezastihne na adrese zanechá Vám výzvu k vyzvednutí balíku na poště, kde budete mít zásilku 14 dní připravenou k vyzvednutí nebo si můžete telefonicky domluvit s příslušnou poštou dodání balíku na určitý den. Využijete-li služeb jiného přepravce, zboží je Vám doručeno až na uvedenou adresu. V případě pomůcek jako je elektrický vozík, polohovací lůžko a pojízdný zvedák zajišťuje dopravu a montáž přímo dodavatel.


Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele nebo dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím České pošty popř. prostřednictvím jiného přepravce. Pokud má zákazník potvrzený poukaz, je potřeba ho nejprve zaslat na adresu Zdravotnické potřeby Florence, Křejpského 1752/2, 149 00 Praha 4 - Chodov (dále jen adresa provozovny).

Instalace pomůcek a montáž nejsou součástí kupní smlouvy a dodavatel ji zajišťuje pouze u vybraných pomůcek, a to zdarma.


Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal. samotné zboží.

Zkontrolujte zda zásilka obsahuje daňový doklad a návod k použití výrobku.

3. OSOBNÍ ODBĚR


Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 4. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUKA
Záruční doba a záruční list


Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku, je stanovena na 24 měsíců a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby,..všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem. U repasovaného zboží,kdy není možné návod dohledat, je povinen prodávající u složitějších zařízení vše náležitě vysvětlit popř. názorně předvést.  

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


Zánik záruky
Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na:


1. poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné),
2. mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele,
3. neodborná instalace, neodborné uvedení do provozu, neodborné zacházením, obsluha či skladování,
4. vady způsobené živelnou katastrofou,
5. vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou,
6. úmyslné poškození , nebo pooužití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití,
7. používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci,
8. poškozením vnějšími vlivy nebo živly,
9. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením,
10. porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou),
11. zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám.


Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.

Zákazník zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím v originálním nebo jiném vhodném a dostatečně chránícím transportním obalu na adresu provozovny, na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady a kopii dokladu (faktury). Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradíme my (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 

Zboží zasílejte na adresu: Křejpského 1752/2, 149 00 Praha 4 - Chodov. 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@zpflorence.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést, variabilní symbol/číslo a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Zboží zasílejte na adresu: Křejpského 1752/2, 149 00 Praha 4 - Chodov. 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@zpflorence.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Odborná konzultace
Při jakémkoli problému, se můžete kdykoli spojit s našim obchodníkem, který Vám ihned poradí.